Nurse Skills & Certificates

Nurse Skills & Certificates - August 2022
NurseImmsCx smearB4SCIV AdminIV InsertionPhoneEmp MedCastsUrine Drug Insulin
management
PreceptorSpiro
AlexYYYYYYYYYYY
CarolynYYYYYYYYY (Cert)
CindyYYYYYYYYYY
JordanYYYassist
LisaYYYYYYYYYY
LynneYYYYYYYY (Cert)YY
MayYYYYYYYYYPart of diabetes, no new insulin consults yet
NicoleYYYYYYYYYY
ShelleyYYYYYYYYYYY
TaniaYYYYYYY
VickyYYYYYYYY
VivianYYYYYYYY (Cert)YYY (CI)