Nurse Skills & Certificates

Nurse Skills & Certificates - August 2022
NurseImmsCx smearB4SCIV AdminIV InsertionPhoneEmp MedCastsUrine Drug Insulin
management
PreceptorSpiro
AlexYYYYYYYYYYY
CarolynYYYYYYYYY (Cert)
CindyYYYYYYYYYY
JordanYYYassist
LisaYYYYYYYYY
LynneYYYYYYYY (Cert)YY
MayYnot cert yetYnot yetYYassistY
NicoleYnot cert yetYnot yetYYassistY
SelenaYYYYYYYYY (Cert)Y (CI)
ShelleyYYYYYYYYYYY
TaniaYYYYYYY
VickyYnot cert yetYnot yetassist
VivianYYYYYYYY (Cert)YYY (CI)
ZhenYYYYYYYYY